Vilkår Charge app

English version, Click here


Charge generelle vilkår for brugen af Charge App
Version 1. oktober 2021

Følgende betingelser gælder for Charge kunder, der er brugere af Charge Applikationen (herefter app’en)

Ansvarlig for persondata og udbyder af denne applikation er:

Verdo Teknik A/S
CVR-nr. 25481992
Agerskellet 7
8920 Randers NV
www.Charge.dk
Tel.: +45 70 100 230
E-mail: kunde@charge.dk
i det følgende benævnt ”Charge”.

Applikationen tilhører Charge og al data indsamlet via applikationen samt data om placering af opladningspunkter tilhører Charge. Du må ikke overdrage data til andre eller benytte data til andre formål end benyttelse af denne applikation.

1.    Aftalen

1.1    Disse generelle betingelser fastsætter vilkårene mellem dig som kunde og Charge.

1.2    Aftalegrundlaget fastlægger rammerne for:
a)    Dine rettigheder og forpligtelser
b)    Charge rettigheder og forpligtelser, og
c)    Oplysninger, der kræves i henhold til dansk lovgivning.

1.3    Aftaleindgåelsen gælder fra det tidspunkt, hvor du opretter dig som bruger eller foretager et køb i app’en.

1.4    Ved brugen af app’en accepterer du disse vilkår i overensstemmelse med denne Aftale.

1.5    Disse betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Charge vedrørende ydelserne i app’en.

1.6    Aftalen reguleres af dansk lovgivning. Tvister, der udspringer af denne Aftale, skal løses i henhold til dansk lovgivning i Danmark.

2.      Rettigheder og forpligtelser

2.1    Charge forpligtelser

2.1.1 Charge vil til bedste evne sikre, at tjenesterne er tilgængelige på ethvert tidspunkt. Charge kan dog ikke garantere dette og er derfor ikke ansvarlig forutilgængeligheden af vores tjenester på noget tidspunkt.

2.1.2 Charge sikrer, at prisinformationerne i app’en er korrekte og opdaterede. Priserne vises per kWh og/eller per time.  

 
2.1.3 Hvis tjenesterne i app’en er utilgængelige, fx på grund af vedligeholdelse eller andre omstændigheder udenfor Charges kontrol, vil vi arbejde på at gøre tjenesterne tilgængelige hurtigst muligt.

2.1.4 Charge kan ikke garantere funktionaliteten af alle ladestandere på alle tidspunkter.

2.1.5 I app’en vises ladestandere fra andre udbydere end Charge. Charge er ikke ansvarlig for brugen af disse laderstander, herunder brugen af personoplysninger i forbindelse med brugen af disse ladestandere.

2.1.6 Ansvar og ansvarsbegrænsning:

Charge er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog med følgende begrænsninger, idet Charge ikke er ansvarlige for følgende:

a)    Eventuelle tab eller skader, som vi ikke har kunnet forudse ved indgåelsen af denne Aftale, og som derfor ikke kunne antages som konsekvens ved overtrædelsen af Aftalen;
b)    Eventuelle tab eller skader, du lider, som er udenfor Charges kontrol;
c)    Tab du lider som et resultat af urigtig brug af ladestanderne, herunder brug af forkert kabel;
d)    Forretningstab, herunder tab af forretning, indtægter, fortjenester eller besparelser, som du forventede at opnå.
e)    Tab der er dækket af en forsikring
f)    Følgeskader og indirekte tab, herunder tab som følge af at ladestanderne ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. Charge har intet ansvar for brugerfejl, fejlopladning, virus, m.v.
g)    Tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af ladestanderne og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der: (a) skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller (b) er pålagt af myndighederne, medmindre Charge har forsømt at begrænse ulemperne herved.
h)    Tab som følge af myndighedskrav, som er opstået efter ladestandernes installation.
i)    Fejl, nedbrud, forstyrrelse, strømkvalitet mv., der kan henføres til andre udbydere, herunder leverandører af el, producenter eller netudbydere.  
j)    Produkter eller tjenester, der ikke er købt igennem Charge.
k)    Fejl eller mangler på mobilnettet og dettes dækning eller for ladestandernes manglende funktionsdygtighed som følge heraf.

2.1.7 Charge kan uden ansvar til enhver tid og uden varsel tage fysiske produkter som serviceres af Charge ud af drift, afbryde services, foretage tekniske ændringer, udføre vedligeholdelse og/eller opdatere firmware mv. af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav, nedbrud eller havari, vedligehold eller softwareopdateringer, hvilket kan medføre at opladning ikke er mulig. Charge er i den forbindelse ikke ansvarlige for eventuelle tab.


2.2    Dine forpligtelser

2.2.1 Såfremt ladestanderen ikke har en permanent tilknyttet kabel, er du forpligtet til at bruge dit eget kabel for at tilslutte sit elektriske køretøj til ladestanderen. Charge er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som måtte opstå som følge af ukorrekt brug af kablet eller som følge af brugen af et forkert kabel. Du er selv ansvarlig for brugen af det korrekte udstyr til dette formål i henhold til dansk og international lovgivning og standarder.

2.2.2 Du er forpligtet til at betale for brug af ydelserne i henhold til denne Aftale, se pkt. 3.

2.2.3 Misligholdelse

Charge kan ophæve aftalen uden varsel, hvis du væsentligt misligholder den.

Der er f.eks. tale om væsentlig misligholdelse, hvis du

•    Bruger udstyr, der ikke er godkendt eller beregnet til tilslutning til ladestanderne, foretager indgreb i ladestanderne eller ødelægger/manipulere ladestanderne og/eller kablerne;
•    Bruger ladestanderne for andre formål end at lade din el-bil eller plug-in bil;
•    Har afgivet urigtige oplysninger ved aftalens indgåelse

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er Charge berettiget til at afbryde din adgang til at benytte ladestanderne. Hvis kunden ændrer det forhold, der gav anledning til afbrydelsen eller begrænsningen, og betaler eventuel forfalden gæld, kan Charge efter anmodning fra kunden genåbne adgangen til ladestanderne.


2.2.4 Ved indgåelsen af denne Aftale indvilliger du endvidere til ikke at:

a)    Kopiere, afkode eller på anden måde oversætte eller ændre app’en;
b)    Krænke eller kopiere koden, indholdet eller designen i app’en;
c)    Bruge app’en til anden, end formålet i henhold til Aftalen;
d)    Forsøge at omdanne eller forstyrre sikkerheden i app’en;
e)    Bruge eller forsøge at bruge eller misbruge app’en, herunder funktionerne, på sådan måde, at det strider mod gældende lovgivning.


2.2.5 Charge forbeholder sig retten til at suspendere og annullere din ret til at bruge app’en med tilhørende funktioner såfremt Charge har mistanke om, at du ikke overholder dine forpligtelser i henhold til denne Aftale.

3.       Betaling og priser

3.1    Beløbet, du vil blive opkrævet på, når du tilslutter dit elektriske køretøj til en ladestander, vil afhænge af mængden el, der bliver leveret, og/eller af den tid, dit køretøj er koblet til ladestanderen.

3.2    Priserne findes i app’en. Priserne vises per kWh og/eller per time og er inklusive moms. Priserne kan ændres og vil afhænge af ladestanderen. Du kan når som helst vælge at slette din kortregistrering igen.


3.3    Betaling for den el, du bruger, sker via app’en ved at indtaste dine kortoplysninger. Charge garanterer, at disse oplysninger behandles fortroligt.

3.4    Du kan betale med VISA og MasterCard.

3.5    Såfremt transaktionen godkendes, vil beløbet blive reserveret på din konto og du vil få mulighed til at modtage en kvittering på din e-mail.


4.    Personoplysninger

4.1    Charge indsamler personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for brugen af app’en.

4.2    Charge indsamler lokalitetsdata, som bliver gemt og brugt udelukkende i app’en. Dette bliver kun gjort med din tilladelse og i den grad, det er nødvendigt for app’ens funktioner. Du kan altid slå adgang til lokalitetsdata fra under indstillingerne på din telefon. Hvis du sletter app’en fra din telefon, vil al gemt data blive slettet.

4.3    Charge anvender oplysninger om download og opdateringer af applikationen til at administrere, analysere og forbedre den.

4.4    Charge formidler, sælger eller udveksler aldrig personoplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring. Videregivelse til tredjepart sker kun i det omfang, det er nødvendigt for levering af Charge ydelser i henhold til denne Aftale.

4.5    Dine rettigheder:
Som led i Charges behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:
a)    Ret til at modtage oplysninger om hvordan og til hvilke formål, vi behandler dine oplysninger
b)    Ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
c)    Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget
d)    Ret til at få dine personoplysninger slettet
e)    Ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
f)    Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
g)    Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger
h)    Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du kan til enhver tid trække et eventuelt afgivet samtykke tilbage ved at henvende dig på kontaktoplysningerne øverst i disse vilkår. Se i øvrigt, hvordan vi behandler dine oplysninger her (link: https://www.verdo.com/dk/det-med-smaat/persondatapolitik/).

4.6    Vi gør os stor umage for at sikre, at oplysningerne er korrekte. Vi påtager dog ikke noget ansvar for rigtigheden af informationerne, og fraskriver os dermed ansvar for tab forårsaget af, at informationerne måtte vise sig at være ukorrekte, upræcise, ufuldstændige samt for applikationens manglende funktionsdygtighed.

5.       Force majeure:

I tilfælde af force majeure, herunder elektrisk uvejr, strømsvigt, lockout, brand, sneskader, fejl på mobilnettet, udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører eller lignende forårsaget af force majeure, er vi ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser ved den leverede ydelse.